Међународни фонетски алфабет (IPA)
ipa.png

Међународни фонетски алфабет (енгл. International Phonetic Alphabet), или ИПА, јесте систем знакова за фонетску транскрипцију који се користи као стандардизовани приказ звукова у језицима широм света који је саставило Међународно фонетско друштво. У српском језику се користи за транскрипцију имена из енглеског језика.

Напомена: Да бисте исправно видели акценте или дијакритике на овој страници, потребно је да имате инсталиран фонт Lucida Sans Unicode.

Консо̀нанти

Место →
Начин ↓
Билабијал Лабиодентал Дентал Алвеолар Посталвеолар Ретрофлекс
Назал m• ɱ• n̪• n• ɳ•
Плозив b•p b̪•p̪ d̪•t̪ d•t ɖ•ʈ
Фрикатив β•ɸ v•f ð•θ z•s ʒ•ʃ ʐ•ʂ
Апроксимант ʋ• ɹ• ɻ•
Вибрант ʙ• r•
Удар или
једноударник
ɾ• ɽ•
Латерални
фрикатив
ɮ•ɬ •ɭ˔̊
Латерални
апроксимант
l• ɭ•
Латерални
једноударник
ɺ• ɺ̢ •
Место →
Начин ↓
Палатал Велар Увулар Фарингал Епиглотал Глотал
Назал ɲ• ŋ• ɴ•
Плозив ɟ•c ɡ•k ɢ•q ʡ •ʔ
Фрикатив ʝ•ç ɣ•x ʁ•χ ʕ•ħ ʢ•ʜ ɦ•h
Апроксимант j• ɰ•
Вибрант ʀ•
Удар или
једноударник
ɢ̆• ʡ̯•
Латерални
фрикатив
•ʎ̥˔ •ʟ̝̊
Латерални
апроксимант
ʎ• ʟ•
Латерални
једноударник
ʎ̯•

Вокали

Предњег
реда
Скоро
предњег
реда
Средњег
реда
Скоро
задњег
реда
Задњег
реда
Затворен i•y ɨ•ʉ ɯ•u
Скоро затворен ɪ•ʏ ʊ
Полузатворен e•ø ɘ•ɵ ɤ•o
Средњи ə
Полуотворен ɛ•œ ɜ•ɞ ʌ•ɔ
Скоро отворен æ ɐ
Отворен a•ɶ ɑ•ɒ

Остали сугласници

Преградни сугласници
Кликови ʘ ǀ ǃ ǂ ǁ
Имплозиви ɓ ɗ ʄ ɠ ʛ
Ејективи tɬʼ tʃʼ
Африкате
ts dz ʈʂ ɖʐ
p̪f ɟʝ
Коартикулисани сугласници
Фрикативи ɕ ʑ ɧ
Апроксиманти ʍ w ɥ ɫ
Плозиви k͡p ɡ͡b ŋ͡m

Дијакритике

Слоговне дијакритике
ɹ̩ n̩ слоготворан e̯ ʊ̯ неслоготворан
Дијакритике за отклањање препреке
tʰ, dʱ аспирован без чујног отклањања
dⁿ назално отклањање латерлано отклањање
Фонационе дијакритике
n̥ d̥ безвучан s̬ t̬ звучан
b̤ a̤ дахтаво звучан b̰ a̰ крештаво звучан
Артикулационе дијакритике
t̪ d̪ дентал t̼ d̼ лингволабијал
t̺ d̺ апикал t̻ d̻ ламинал
u̟ t̟ истурен i̠ t̠ повучен
ë ä централизован e̽ ɯ̽ средњецентрализован
e̝ ɹ̝, ˔ подигнут1 e̞ β̞, ˕ снижен2
Коартикулационе дијакритике
ɔ̹ x̹ заокруженији ɔ̜ x̜ʷ мање заокружен
tʷ dʷ лабијализован или
лабиовелатизован
tʲ dʲ палатализован
tˠ dˠ веларизован tˁ aˁ фарингализован
tɥsuperscript лабиопалатализован ɫ z̴ веларизован или
фарингализован
e̘ o̘ корен језика истурен e̙ o̙ корен језика повучен
ẽ z̃ назализован ɚ ɝ ротизам

Супрасегментали

Дужина, нагласак и ритам
ˈa примарни акценат ˌa секундарни акценат
aː kː дуг полудуг
ə̆ изузетно кратак
a.a граница слога s‿a везивање (одсуство паузе)
Интонација
| мања (стопна) целина већа (интонациона) целина
опште подизање гласа опште спуштање гласа
Дијакритике за тон
ŋ̋ e̋, e˥ изузетно висок (горњи)
ŋ́ é, e˦ висок ŋ̌ ě узлазни
ŋ̄ ē, e˧ средњи
ŋ̀ è, e˨ низак ŋ̂ ê силазни
ŋ̏ ȅ, e˩ изузетно низак (доњи)

Напомене

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи