Граматика српског језика
12

Аутор: Иван Клајн
Издавач: Завод за уџбенике
Година издања: више издања
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

Ова књига има за циљ да у сажетом, а ипак исцрпном виду пружи основне податке о фонетици, морфологији, творби речи и синтакси српског језика. Посебна пажња поклоњена је појавама које се у школским граматикама тек узгредно помињу, али су важне за странце који желе да науче српски. То су, на пример, једнакости међу падежима, промене основе услед гласовних алтернација, употреба наглашених и ненаглашених личних заменица, двојина заменица и придева, промена и значење неодређених заменица, значење речи у деиктичним тројним опозицијама типа овај/тај/онај, упитни и одрични облици глагола, експресивне употребе глаголских времена, исказивање времена у пасиву, ред речи (посебно о положају енклитика), идиоматске конструкције и друго.

@@
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи