О речима
24

Аутор: Милка Ивић
Издавач: XX век
Година издања: 2005.
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

Мил­ка Ивић је­ редов­ни члан Срп­ске ака­де­ми­је на­у­ка и умет­но­сти, као и не­ко­ли­ко ино­стра­них ака­де­ми­ја. Њене стручне и научне прокупације могу се разврстати у неколико основних области: историја лингвистике, општа лингвистика, лингвистичка теорија, синтакса и семантика словенских језика, савремена сербокроатистика. Нај­по­зна­ти­ја де­ла Милке Ивић објављена су у Библиотеци XX век: Прав­ци у лин­гви­сти­ци - 1963 (у девет из­да­ња, и у пре­во­ди­ма на де­се­так је­зи­ка све­та); Лин­гви­стич­ки огледи­ – 1983, 1995, 2008; О је­зи­ку Ву­ко­вом и ву­ков­ском - 1990; О зе­ле­ном ко­њу. Но­ви лин­гви­стич­ки огле­д - 1995; Лин­гви­сич­ки огле­ди,три – Бе­о­град, 2000; Ред речи. Лингвистички огледи четири, 2002; О речима. Лингвистички огледи пет, 2005 и Је­зик о на­ма. Лин­гви­стич­ки огле­ди, шест. 2006.
Предраг Пипер и Милорад Радовановић приредили су зборник радова у част Милке Ивић под насловом Лингвистика Милке Ивић (Библиотека XX век, 2008).

Први део књиге О речима посвећен је когнитивним и граматичким, а други културолошким аспектима српске лексике.

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи