Ред речи
26

Аутор: Милка Ивић
Издавач: XX век
Година издања: 2002.
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

Садржај: Пр­ви део.ТЕ­МЕ ОД ШИ­РЕГ, ОПШТЕ­ЛИН­ГВИ­СТИЧ­КОГ ЗНА­ЧА­ЈА (Ак­ту­ел­не опште­лин­гви­стич­ке те­ме у 2001. го­ди­ни, Не­ка раз­миш­ља­ња о лек­си­ко­граф­ско-лек­си­ко­лош­ким про­бле­ми­ма ,О про­бле­му ре­да ре­чи,О ме­та­фо­рич­ним екс­тен­зи­ја­ма на­зи­ва бо­ја ,О мо­ди­фи­ка­то­ру “уло­ге” агенс, О пој­му ‘од­го­вор­ност’ и ‘аген­тив­ној’ уло­зи ору­ђа за вр­ше­ње рад­ње, О тзв. “вид­ским пар­ња­ци­ма” – из но­вог угла , Из про­бле­м­а­ти­ке мо­дал­них ре­че­нич­них зна­че­ња ,По­во­дом ма­ке­дон­ских кон­струк­ци­ја ти­па Ко­ла на брат ми/Ко­ла од брат ми, Ка­же се: Сео по­ред ње, али не и:*Устао по­ред ње; зашто?
Дру­ги део.ТЕ­МЕ ИЗ СРП­СКЕ ЛЕК­СИЧ­КЕ И СЕ­МАН­ТИЧ­КО-СИН­ТАК­СИЧ­КЕ ПРО­БЛЕ­МА­ТИ­КЕ (Јед­но дав­но по­ста­вље­но пи­та­ње: зна­че ли откад и от­ка­ко исто?,О је­зи­ку за­кон­ских про­пи­са ко­ји­ма су уте­ме­ља­ва­не “пре­те­че САНУ” ,О не­ким Ву­ко­вим ме­сним и вре­мен­ским при­дев­ским од­ред­ба­ма ,Не­ки уви­ди у кон­струк­ци­је ти­па че­ка­ти не­ко­га/на не­ко­га и за­бо­ра­ви­ти неш­то/на неш­то
Тре­ћи део.ТЕ­МЕ ИЗ СРП­СКЕ ЛИН­ГВИ­СТИЧ­КО-КУЛ­ТУ­РО­ЛОШ­КЕ
ПРО­БЛЕ­МА­ТИ­КЕ (Лин­гви­стич­ко-кул­ту­ро­лош­ки аспек­ти ре­чи књи­га, Поводом пословице Зец ђе се окоти, онђе и погине ,Ку­ли­нар­ски ре­цеп­ти у Ву­ко­вом Рјеч­ни­ку
О вре­ме­ну кад су Ср­би­јом ше­та­ли сре­та­о­ци и нуђа­чи.
Четврти део.О ВО­ДЕ­ЋИМ ЛИЧ­НО­СТИ­МА СРП­СКЕ НА­У­КЕ О ЈЕ­ЗИ­КУ (Ðу­ро Да­ни­чић (под­се­ћа­ње),О Бе­ли­ћу – по­во­дом нај­но­ви­јих до­гађа­ња у лин­гви­сти­ци

Мил­ка Ивић је­ редов­ни члан Срп­ске ака­де­ми­је на­у­ка и умет­но­сти, као и не­ко­ли­ко ино­стра­них ака­де­ми­ја. Њене стручне и научне прокупације могу се разврстати у неколико основних области: историја лингвистике, општа лингвистика, лингвистичка теорија, синтакса и семантика словенских језика, савремена сербокроатистика. Нај­по­зна­ти­ја де­ла Милке Ивић објављена су у Библиотеци XX век: Прав­ци у лин­гви­сти­ци - 1963 (у девет из­да­ња, и у пре­во­ди­ма на де­се­так је­зи­ка све­та); Лин­гви­стич­ки огледи­ – 1983, 1995; О је­зи­ку Ву­ко­вом и ву­ков­ском - 1990; О зе­ле­ном ко­њу. Но­ви лин­гви­стич­ки огле­д - 1995; Лин­гви­сич­ки огле­ди,три – Бе­о­град, 2000; Ред речи. Лингвистички огледи четири, 2002; О речима. Лингвистички огледи пет, 2005 и Је­зик о на­ма. Лин­гви­стич­ки огле­ди, шест. 2006.
Предраг Пипер и Милорад Радовановић приредили су зборник радова у част Милке Ивић под насловом Лингвистика Милке Ивић (Библиотека XX век, 2008)

Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи