Лица језика
8

Аутор: Ранко Бугарски
Издавач: XX век
Година издања: 2002.
Где могу купити ову књигу : www.korisnaknjiga.com

Са­др­жај: Увод­на на­по­ме­на. – 1. О на­шем је­зи­ку: Срп­ско­хр­ват­ски: ко­ли­ко је­зи­ка?, Не­ки усло­ви и по­сле­ди­це про­ме­не од „срп­ско­хр­ват­ског” до „срп­ског”, Ак­ту­ел­на со­ци­о­лин­гви­стич­ка си­ту­а­ци­ја на срп­ско­хр­ват­ском је­зич­ком под­руч­ју, Лин­гви­стич­ки ин­же­ње­ринг, Кон­тра­стив­ни при­ступ по­ли­цен­трич­ној стан­дар­ди­за­ци­ји, Не­ки аспек­ти жар­го­ни­за­ци­је у на­шем да­наш­њем је­зи­ку. – 2. О ра­зним ли­ци­ма је­зи­ка, О је­зи­ку и на­ци­ји, Је­зи­ци ме­ђу­на­род­не ко­му­ни­ка­ци­је на раз­ме­дју ми­ле­ни­ју­ма, Лин­гви­стич­ки по­глед на је­зич­ку бу­дућ­ност, Од кул­ту­ре го­во­ра до је­зич­ке кул­ту­ре, О је­зич­кој то­ле­ран­ци­ји, Дис­кур­си ра­та и ми­ра, Но­ви при­ло­зи ана­ли­зи по­ли­тич­ког је­зи­ка, Је­зик на кра­ју пу­та. – 3. Би­бли­о­граф­ски при­ло­зи, Три де­це­ни­је ју­го­сло­вен­ске со­ци­о­лин­гви­сти­ке: се­лек­тив­на би­бли­о­гра­фи­ја 1967–1999, Би­бли­о­граф­ска бе­леш­ка

@@
Уколико није наведено другачије, садржај ове странице је заштићен лиценцом Ауторство, некомерцијално, без прерада 3.0 без других платформи